Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden over onder andere LNG, de locatie en samenwerking zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Veel informatie vindt u bij deze veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij, neemt u dan contact op via info@gateterminal.com.

Toon alles / Verberg alles

Stappen LNG terminal

FAQ uit/inklappen

Welke stappen zijn doorlopen tussen de start en nu?

2005
We zijn in juli 2005 gestart met een haalbaarheidsstudie. Vervolgens zijn we in november 2005 gestart met de vergunningenprocedure en hebben wij de Milieu Effect Rapportage (MER) startnotitie ingediend. Daarnaast zijn wij gelijktijdig begonnen met de zogenaamde “open season” fase waarin geïnteresseerde potentiële klanten hun belangstelling voor capaciteit in de terminal nader konden preciseren. 

2006
Na het indienen van het MER in mei 2006 ontvingen we in november 2006 de benodigde milieuvergunningen voor de bouw van de LNG-terminal. Medio 2006 was tevens het basisontwerp voor de terminal gereed en zijn we de procedure gestart om een hoofdaannemer (voor engineering, procurement & construction (EPC) te vinden.

2007
In juli 2007 hebben we een consortium van Techint, Sener, Entrepose and Vinci, een Italiaanse, Spaanse en Franse bedrijvencombinatie met veel ervaring, aangewezen als hoofdaannemer om uitvoering te geven aan het ontwerp, de inkoop, de bouwactiviteiten en de opstartwerkzaamheden met betrekking tot de LNG ontvangstterminal en verdampingsinstallatie op de Maasvlakte (Rotterdam). In april 2007 hebben we van de Europese commissie een verklaring van geen bezwaar ontvangen op de door de Minister van Economische Zaken verleende ontheffing voor regelgeving zoals vastgelegd in de Gaswet. De ontheffing geldt voor een periode van twintig jaar vanaf de start voor een capaciteit van 16 bcm/per jaar. In april 2007 heeft Gate met het Havenbedrijf Rotterdam een 50 jarige erfpachtovereenkomst gesloten voor het terrein ter grootte van 23 hectare (in het finale contract dat in december 2007 is afgesloten gaat het om 35 hectare) op de Papegaaienbek en het aanpalende tankopslagterrein. Het havenbedrijf heeft het terrein ontwikkeld en zal de infrastructuur aanleggen om de specifieke lay-out voor de LNG terminal te accommoderen. De landaanwinning is compleet. Ook op het gebied van de inpassing van de LNG carriers in het Rotterdamse scheepvaartverkeer zijn uitgebreide brug simulaties en logistieke simulaties uitgevoerd met ondersteuning van het loodswezen en havenmeesterafdelingen, om te komen tot een helder toelatingsregime en wind/zicht limieten voor een veilige en efficiente afhandeling van in- en uitvarende LNG schepen. In de praktijk zal met het toenemen van de ervaring met LNG schepen worden toegewerkt naar een normale behandeling van gevaarlijke stoffen.  Het allerbelangrijkste is het commerciële aspect. Op 17 december 2007 hebben we met 3 partijen, DONG Energy, Essent en EconGas gasdoorzetcontracten getekend voor een totale capaciteit van 9 bcm aardgas per jaar (3 bcm elk en ieder een aandelenparticipatie van 5%). Op 4 augustus heeft de vierde klant E.ON Ruhrgas getekend voor 3 bcm en een aandelenparticipatie van 5 %). 

2008
Op 28 juni 2008 heeft Maria van der Hoeven, de Minister van Economische zaken het officiële startsein gegeven voor de bouw. Inmiddels is ook de projectfinanciering rond. Met de European Investment Bank en een syndicaat van 10 internationale relatiebanken is een project-financieringsovereenkomst gesloten ter waarde van EUR 745 miljoen. Voor de tweede steiger en extra materieel zal Gate aanvullende financiering aanvragen binnen het bestaande financieringsarrangement.  

Planning bouw Gate terminal:
1. Start bouw in 2008
2. Bouwrijp maken terrein, eerste kwartaal 2008. 
3. Aanleggen infrastructuur en tijdelijke faciliteiten. 
4. Constructie buitenkant LNG tanks. 
5. Constructie binnenkant LNG tanks. 
6. Bouw onderkant steiger
7. Bouw bovenkant steiger. 
8. Constructie van verbindend leidingwerk en verdampingsinstallaties. 
9. Aansluitingen op warm water, elektriciteit en afvoerleiding aardgas. 
10. Mechanisch afronding van de bouw: begin 2011, gevolgd door “pre-commissioning” activiteiten. 
11. Introductie van eerste vloeibaar aardgas om de installatie af te koelen en testen. 
12. Definitieve oplevering voorcommerciële bedrijfsvoering. 
13. Oplevering september 2011.

LNG en achtergronden bij aardgas voorziening

FAQ uit/inklappen

Hoe past LNG Break Bulk in het beleid van de Nederlandse overheid?

In juni 2012 tekenden de initiatiefnemers de “Green Deal LNG Wadden en Rijn” met minister Verhagen en staatsecretaris Atsma. Doelstelling daarbij is om in 2015 minstens vijftig binnenvaartschepen, vijftig zeeschepen en vijfhonderd trucks op LNG te laten rijden. Het begin van deze nieuwe keten is gelegen op de Rotterdamse Maasvlakte, bij Gate terminal, waar LNG via grote tankers Nederland binnenkomt. 

FAQ uit/inklappen

Zijn er al bestaande LNG Break Bulk terminals in Europa?

Er zijn een aantal LNG satelliet- en kleinere vloeibaarmakingsinstallaties in Noordwest-Europa, maar over het algemeen ontbreekt deze infrastructuur bij grotere importterminals.

FAQ uit/inklappen

Wat is LNG?

Liquefied Natural Gas - ofwel LNG - is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot minus 162 C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan gewoon aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.

FAQ uit/inklappen

Waarlangs gaat het LNG uit de terminal weg?

Via de transportleiding komt het vanuit Gate terminal naar de overslaginstallatie, waarna het in schepen wordt geladen. 

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt LNG nu aangevoerd?

Bij Gate terminal brengen LNG tankers LNG binnen. 

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt het LNG nu afgevoerd?

Door het vloeibaar LNG op te warmen naar omgevingstemperatuur wordt het weer gasvormig. Vervolgens gaat het via het leidingennetwerk van Gasunie naar eindgebruikers overal in Noordwest-Europa.

FAQ uit/inklappen

Welke belangen heeft Gasunie bij een LNG-terminal?

Voor Gasunie als infrastructuurbedrijf is een dergelijke terminal een plaats waar een grote hoeveelheid nieuw gas het Gasunie-leidingnet in kan stromen; zowel voor gebruik in Nederland als doorvoer naar buurlanden. Dit versterkt de rol van Nederland als Europese gasrotonde. Daarnaast willen Gasunie en Vopak de partijen die gas via een terminal willen leveren en afnemen goed ondersteunen door te zorgen voor een optimale logistiek en efficiënt beheer van de terminal. Gasunie zelf heeft ook een bijzonder belang bij technische oplossingen die een goede aansluiting bij het Nederlandse gastransportnet waarborgen.

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen LNG en LPG?

Vloeibaar petroleumgas (LPG) wordt vaak verward met LNG en andersom. LPG (Engelse afkorting van Liquified Petroleum Gas) bestaat hoofdzakelijk uit propaan (C3H8 ) en butaan (C4H10), en wordt vooral gebruikt voor huishoudelijke en commerciële toepassingen (ook autoverkeer). LPG wordt vloeibaar gehouden door het onder verhoogde druk te houden. 

Dit in tegenstelling tot LNG: hier is de druk normaal (de gewone atmosferische druk) en wordt het vloeibaar gehouden door een zeer lage temperatuur (ca –162 C). De eigenschappen van LPG zijn ook geheel anders dan die van LNG: aardgas is lichter dan lucht en verspreidt en verdunt dan ook snel, dit in tegenstelling tot de LPG componenten die zwaarder zijn dan lucht.

De opslag van LPG gebeurt onder druk, in tegenstelling tot de opslag van LNG wat bij atmosferische druk gebeurt maar wel bij een zeer lage temperatuur. Dit resulteert in de toepassing van heel andere materialen (andere materiaaleigenschappen, dikte, isolaties), maar ook de procedures en normen om te werken met LNG zijn anders dan bij LPG door deze verschillen.

FAQ uit/inklappen

Hoe past LNG in het beleid van de Nederlandse overheid?

Nederland wil een centrale rol blijven spelen bij de handel in gas. Dankzij de gasproductie en -opslag– en het netwerk van pijpleidingen, heeft Nederland al een sterke uitgangspositie. Door nieuwe pijpleidingverbindingen naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië en ook vanuit Rusland, maar ook met LNG-terminals, valt deze positie te versterken. Hiermee is de Nederlandse gasrotonde compleet. Mede gezien de toenemende afhankelijkheid van import levert de aanwezigheid van een LNG terminal een goede bijdrage aan de voorzieningszekerheid.

FAQ uit/inklappen

Wat gebeurt er in een LNG Break Bulk terminal?, Hoe wordt LNG opgeslagen?

De LNG Break Bulk installatie  is niet voor opslag van LNG; dit gebeurt bij de bestaande installaties van Gate terminal. Hier vindt de opslag van LNG plaats in speciaal hiervoor ontworpen grootschalige full containment tanks. Een full containment tank bestaat uit een metalen binnentank en een volledig betonnen buitentank van 55 meter hoogte in het midden met een diameter van ongeveer 86 meter. Een thermische isolatie tussen de stalen binnentank met LNG en de betonnen buitentank zorgt dat de LNG nauwelijks opwarmt.

Vanuit deze bestaande opslagtanks worden straks leidingen gelegd naar de LNG Break Bulk installatie, waar de leidingen de LNG aanvoeren die via de laadarmen in de schepen geladen wordt.

FAQ uit/inklappen

Waar zal het LNG naar toe gaan?

Op dit moment gaat het gas hetgas netwerk van Gasunie in en wordt zo door heel Europa gedistribueerd. Door de overslaginstallatie te ontwikkelen zal LNG vanuit Gate door heel Noordwest Europa gebruikt kunnen gaan worden als een alternatieve brandstof voor huidige en meer milieu belastende brandstoffen.

FAQ uit/inklappen

Wat is de impact van LNG op het milieu?

LNG is vloeibaar gemaakt aardgas; het is dus net als aardgas uit het gasnetwerk de schoonste fossiele brandstof die beschikbaar is. Bij gebruik van LNG als brandstof in kleinschalige toepassingen, zoals transport of voor afgelegen industrie, komt dus minder CO2 vrij dan bij olieproducten, vrijwel geen stikstof en fijnstof en het is een volledig zwavelvrije brandstof. Het is dus een betaalbaar en schoner alternatief voor olieproducten.

FAQ uit/inklappen

Hoe kan LNG gebruikt worden voor kleinschalige toepassingen?

-LNG kan gebruikt worden voor de export vanuit Gate terminal naar kleinere ontvangstterminals, bijvoorbeeld in de Oostzee regio. 

-LNG kan gebruikt worden als bunkerbrandstof voor zeeschepen

-LNG kan gebruikt worden als bunkerbrandstof voor binnenvaartschepen

-LNG kan gebruikt worden als brandstof voor trucks

-LNG kan gebruikt worden door industrieën die geen aansluiting op het gasnet hebben, en nu vaak nog olie of propaan gebruiken voor hun energievoorziening.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de belangrijkste redenen om LNG als transportbrandstof te gaan gebruiken?

-LNG als brandstof heeft positieve milieu- en gezondheidseffecten. Bij de verbranding van aardgas komen fors minder fijnstof, stikstof, zwavel en andere emissies vrij. Door het gebruik van LNG als brandstof op de NL markt zal een potentieel gebruik van 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030) ipv diesel een reductie in CO2 emissie opleveren tot en met 25%, SO2 van 100%, NOx met bijna 90% en een fijnstof reductie van 400 – 600 ton per jaar.

-Het gebruik van LNG als brandstof voor gasmotoren is stiller dan bij gebruik van dieselmotoren, het verschil in geluidsniveau is dusdanig groot dat vrachtwagens met LNG als brandstof ’s nachts ingezet kunnen worden voor distributie waar vrachtwagens nu alleen overdag zijn toegelaten om geluidshinder te voorkomen.

-Het toenemend gebruik van LNG versterkt de goede economische positie van Nederland als ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.

-Vanaf 2015 worden er veel strengere normen van toepassing voor de zwaveluitstoot in de Europese en Amerikaanse kustwateren. Deze zogenaamde Sulphur Emission Control Area (SECA) wetgeving maakt het noodzakelijk voor nieuw te bouwen schepen om motoren te bestellen met LNG als brandstof.

-Er zijn belangrijke kostenbesparingen te bereiken voor het brandstofgebruik in schepen omdat 80% van de operationele kosten van een schip bestaat uit brandstofkosten. LNG is een goedkopere en schonere brandstof.

FAQ uit/inklappen

Is het gebruik van LNG als brandstof nieuw?

Nee, op dit gebied loopt Europa achter ten opzichte van bijvoorbeeld Azië. Wereldwijd rijden er al 15 miljoen auto’s rond op aardgas, in China en de VS rijden ruim duizenden vrachtwagens op LNG. In NL zien we de laatste jaren ook vrachtwagens rijden voor bijvoorbeeld Albert Heijn en Vos Logistics die LNG gebruiken, in totaal gaat het momenteel om circa 230 vrachtwagens in Nederland. Op dit moment varen er 4 Nederlandse binnenvaartschepen op LNG met positieve resultaten.

FAQ uit/inklappen

Waarom is LNG als brandstof nodig?

De milieueisen voor de transportsector worden steeds strenger. Motoren moeten schoner, zuiniger en stiller zijn en de binnen en zeevaart in het Noord- en Oostzeegebied moet met ingang van 2015 voldoen aan strenge zwavelnormen.

FAQ uit/inklappen

Hoe draagt LNG als transportbrandstof bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen?

In de toekomstvisie van een duurzame energievoorziening past het gebruik van LNG als transportbrandstof omdat aardgas de schoonste fossiele brandstof is. Op termijn kan fossiel LNG vervangen worden door LNG uit biomassa die afkomstig is van organische reststromen. In de tussentijd levert LNG als transportbrandstof een schoner en betaalbaar alternatief voor diesel en stookolie en kan het de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening mogelijk maken. Minstens zo belangrijk is de directe winst voor volksgezondheid in bewoonde gebieden; aardgas, en dus ook LNG, levert bij verbranding fors minder stikstof en fijnstof op en heeft een sterk verminderde geluidsproductie.

FAQ uit/inklappen

Welke andere manieren zijn er om de CO2-uitstoot terug te dringen?

Het klimaatprobleem is een omvangrijke problematiek waaraan op vele fronten tegelijk gewerkt wordt. Dit betekent natuurlijke verschillende alternatieven maar daar kleven ook nadelen aan of ze zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Kijk naar de inzet van biobrandstoffen of rijden op stroom. Veel alternatieven leveren nog onvoldoende op waardoor er nog altijd behoefte is aan fossiele brandstoffen. Hoe belangrijk LNG is, blijkt wel uit het feit dat dit project de basis vormt van een van de Green Deals met de overheid. Doelstelling daarbij is om in 2015 minstens vijftig binnenvaartschepen, vijftig zeeschepen en vijfhonderd trucks op LNG te laten rijden. In juni 2012 tekenden de initiatiefnemers de “Green Deal LNG Wadden en Rijn” met minister Verhagen en staatsecretaris Atsma. Het begin van deze nieuwe keten is gelegen op de Rotterdamse Maasvlakte, bij Gate terminal, waar LNG via grote tankers Nederland binnenkomt. 

FAQ uit/inklappen

Wat levert de toepassing van LNG in transport Nederland op?

•In 2013 heeft PwC in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgezocht wat de economische impact van invoering van LNG voor transport is aan de hand van scenario analyse. In het medium scenario wees de studie uit dat LNG voor transport tot 2030 circa €2,7 miljard aan economische groei en 8000 arbeidsjaren oplevert.

oRapport: www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/02/the-economic-impact-of-small-scale-lng/310507-economic-impact-of-small-scale-lng-stc.pdf

•LNG kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof, zwavel en fijnstof. Verschillende Nederlandse steden zijn actief bezig om deze uitstoot te reduceren en LNG kan hierbij helpen en een bijdrage leveren aan een betere volksgezondheid.

•Overschakelen naar LNG biedt de Nederlandse en Noordwest Europese transportsector de kans om voorop te lopen in het schoner en betaalbaarder maken van transport, om zo de concurrentiepositie te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de doelen op het gebied van klimaat, milieu en volksgezondheid.

FAQ uit/inklappen

Waarom nu pas LNG als brandstof?

Wij zijn juist heel snel. Gate terminal is pas sinds 2011 geopend en wij zijn nu al bezig om de toepassingen voor distributie van LNG als brandstof mogelijk te maken. 

FAQ uit/inklappen

Wanneer heeft Nederland geen gas meer?

Er zijn veel onderzoeken die zich richten op de ontwikkeling van het energiebeleid voor de komende jaren. Voor verdere informatie willen wij verwijzen naar www.energieraad.nl of www.minez.nl.

FAQ uit/inklappen

Waarom is Vopak geïnteresseerd in een LNG-terminal?

De opslag van LNG past uitstekend in de groeistrategie van Vopak. De wereldwijde vraag naar LNG neemt flink toe onder andere door de sterke groei van de vraag naar schonere brandstoffen (gas is de schoonste fossiele brandstof) maar ook door de wens om de energieafhankelijkheid strategisch te spreiden. Wij hebben uitgebreide ervaring met het beheer van onafhankelijke terminals, het afhandelen van ladingen die binnenkomen per tanker, efficiënt voorraadbeheer voor combinaties van verschillende klanten. In dit geval gaat het om de ontwikkeling van terminalconcept voor een voor ons nieuw product. Voor ons gaat het als onafhankelijke terminaloperator om het ontwikkelen van een terminalconcept voor een nieuw product en dat is nadrukkelijk een van onze groeilijnen in onze strategie vanuit een vertrouwd businessmodel, om daarmee uiteindelijk wereldwijd onze klanten nog beter te kunnen bedienen. We zien namelijk een diversificatie aan de gebruikerskant en liberalisering van het distributiekanaal. Daarin zie je de behoefte aan onafhankelijke partijen voor de infrastructuur. Daarom willen we samen met Gasunie deze LNG-terminal ontwikkelen.

FAQ uit/inklappen

Zijn er al bestaande LNG terminals in Europa en daarbuiten?

Er staan terminals in België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Engeland. Tevens zijn er plannen voor nieuwe terminals in verschillende landen van Europa en uitbreidingsplannen voor bestaande terminals. Dit geeft aan dat LNG door velen wordt gezien als een verantwoorde bijdrage aan de energievoorziening. Verschillende LNG Terminals (aanlandpunten) zijn al sinds de jaren 70 operationeel in Europa en het komende decennia wordt een verdere groei voorzien van het aantal LNG-ontvangstterminals. 

Voorbeelden van andere LNG terminals in Europa zijn:

Ook in Noord-en Midden Amerika en in Azië zijn er, naast terminals die al jaren in bedrijf zijn, een aantal projecten voor nieuwbouw.

FAQ uit/inklappen

Kan het gas niet per pijpleiding worden vervoerd naar Nederland?

Er wordt reeds veel gas vervoerd per pijpleiding uit omliggende landen naar Nederland. Aardgas neemt als LNG aanzienlijk minder volume in dan in gasvormige toestand (de benodigde opslagruimte is 600 keer kleiner!). Dat maakt het mogelijk om het over grote afstanden te transporteren. Dit is een belangrijke ontwikkeling gebleken voor landen die wél beschikken over grote aardgasreserves maar niet over een leidinginfrastructuur naar een consumentenmarkt. Bovendien kan aardgas (“associated gas”) dat wordt geproduceerd als bijproduct van de oliewinning, en dat voorheen in zeer grote hoeveelheden werd afgefakkeld, op deze manier nuttig worden gebruikt. 

Daarnaast is het zo dat de verwachte vraag getemperd wordt door toenemende efficiëntie in het gebruik van gas in bijvoorbeeld huishoudens.

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen LNG en LPG?

Vloeibaar petroleumgas (LPG) wordt vaak verward met LNG en andersom. LPG (Engelse afkorting van Liquefied Petroleum Gas) bestaat hoofdzakelijk uit propaan (C3H8 ) en butaan (C4H10), en wordt vooral gebruikt voor huishoudelijke en commerciële toepassingen (ook autoverkeer). LPG wordt vloeibaar gehouden door het onder verhoogde druk te houden. 

Dit in tegenstelling tot LNG dat vloeibaar is onder atmosferische druk, maar bij zeer lage temperatuur (ca – 162 C). De eigenschappen van LPG zijn ook geheel anders dan die van LNG: aardgas is lichter dan lucht en verspreidt en verdunt dan ook snel in tegenstelling tot de LPG componenten die zwaarder zijn dan lucht. De opslag van LPG onder druk in tegenstelling tot de opslag van LNG bij zeer lage temperatuur, resulteert in de toepassing van heel andere materialen (andere materiaaleigenschappen, dikten, isolaties) en normen.

FAQ uit/inklappen

Waar komt LNG vandaan?

LNG komt vooral uit gebieden waar grote hoeveelheden aardgas zijn ontdekt. Voorbeelden van LNG-producerende landen zijn Trinidad, Nigeria, Algerije, Qatar, Indonesië, Maleisië, Australië.

FAQ uit/inklappen

Waarom wordt aardgas geïmporteerd in Nederland?

Uit voorspellingen over de aardgasvoorziening in Noordwest Europa – en ook in Nederland - zal binnen afzienbare tijd de productie van aardgas afnemen terwijl de vraag zal blijven toenemen. Om die tekorten op te vangen is extra aanvoer van aardgas nodig. Dit kan door import van aardgas via pijpleidingen met name uit Rusland en via het aanvoeren van vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas - LNG). Juist om gas uit andere landen en bronnen naar Noordwest Europa aan te trekken, kan een LNG terminal een belangrijke bijdrage leveren. Dit vergroot niet alleen de leveringszekerheid maar ook de mogelijkheid voor nieuwe toetreders tot de Noordwest Europese gasmarkt.

FAQ uit/inklappen

Waarom zal de vraag naar aardgas verder toenemen?

De vraag naar aardgas zal naar verwachting sterk stijgen. De vraag op de Noordwest Europese markt was 340 BCM in 2003, tegen een verwachte vraag van 440 BCM in 2010 (Eurogas annual report, 2003-2004, pag. 29 ). De afnemers zijn elektriciteitsbedrijven, (petro)chemische industrie, talloze andere industrieën, bedrijven en particulieren. Aan de groeiende vraag liggen voornamelijk drie ontwikkelingen ten grondslag:

 • de toenemende welvaart binnen de Europese Unie, welke gepaard gaat met hoger energiegebruik; 
 • een forse toename van het gebruik van aardgas ten behoeve van elektriciteitsproductie ter vervanging van kolen teneinde de milieueffecten van de elektriciteitsproductie te reduceren; 
 • de uitbreiding van de Europese Unie en daarmee verwachte toename in welvaart in de nieuwe lidstaten. 

Daarnaast is het zo dat de verwachte vraag getemperd wordt door toenemende efficiëntie in het gebruik van gas in bijvoorbeeld huishoudens.

FAQ uit/inklappen

Wat is LNG?

Liquefied Natural Gas - ofwel LNG - is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot minus 162 C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.   

Gate terminal

FAQ uit/inklappen

Wat betekent een 'open terminal concept'?

Gate terminal opereert onafhankelijk. Dat betekent dat partijen die actief zijn op de gasmarkt doorvoercapaciteit in de Terminal kunnen contracteren. Dit zullen overwegend langetermijncontracten zijn voor significante hoeveelheden gas per jaar. Gebruikers kunnen energiebedrijven zijn, maar ook producenten die zelf hun producten verkopen.

FAQ uit/inklappen

Op welke gronden heeft de Europese Commissie de ontheffing goedgekeurd?

Gate terminal voldoet aan alle punten om voor een ontheffing in aanmerking te komen. Daarnaast heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat de ontheffing gerechtvaardigd is vanwege het commerciële risicoprofiel van het project en vanwege het toegepaste business model waarin een scheiding is aangebracht tussen de infrastructuur en de gashandel.

FAQ uit/inklappen

Wat gebeurt er in een LNG ontvangstterminal?

De functies van de LNG-terminal zijn: aanvoer, een buffer tussen aanvoer en continue aanlevering van aardgas, verdamping, afvoer. Op de terminal wordt LNG gasvormig gemaakt en op druk gebracht voor levering aan het Nederlandse gastransportnet.

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt LNG opgeslagen?

De opslag van LNG vindt plaats in speciaal hiervoor ontworpen grootschalige “full containment tanks”. Een "full containment tank" bestaat uit een metalen binnentank en een volledig betonnen buitentank. Een thermische isolatie tussen de stalen binnentank met LNG en de betonnen buitentank beperkt het afdampen van LNG tot circa 0,07 % van de tankinhoud per dag.

FAQ uit/inklappen

Waar zal het LNG gas naar toe gaan?

Het gas dat hervergast is, wordt in het gastransportnet gebracht en vervolgens afgeleverd bij de afnemers ( bijvoorbeeld de huishoudens en industrieën) in Nederland, maar ook voor Europa zal de beoogde LNG- terminal op de Maasvlakte een belangrijk toevoerpunt kunnen worden.

FAQ uit/inklappen

Zal de terminal effect hebben op de lokale werkgelegenheid?

Uiteraard creëert een dergelijke activiteit arbeidsplaatsen, vooral in de constructiefase. Ook kan een dergelijk project een aantrekkende werking hebben op andere industrieën of dienstverleners. De terminal op zich is niet echt arbeidsintensief, maar is wel zeven dagen per week en 24 uur per dag in bedrijf. Nu de LNG-terminal in werking is, zijn er circa 35 mensen werkzaam. Daarnaast wordt in het algemeen gerekend met een factor 3 à 4, waar het gaat om externe personele ondersteuning, zoals bijvoorbeeld voor regulier onderhoud. Direct en indirect dus ca. 100 mensen. De meeste werkgelegenheid zat echter in de bouwperiode. Gedurende de bouwfase van circa  drie jaar zijn gemiddeld 400, tot een maximum van 1200,  mensen op de locatie aan het werk geweest. Wordt nog eens rekening gehouden met de werkgelegenheid voor de toeleveranciers, dan gaat het nog eens om ongeveer de dubbele hoeveelheid elders. Hiernaast nog extra (gelimiteerde) bedrijvigheid in de haven.

FAQ uit/inklappen

Uit welke partijen bestaat het bouwconsortium waar voor gekozen is?

FAQ uit/inklappen

Wat is de rol van de minderheidsaandeelhouders. Hoe verhoudt zich dit met de onafhankelijkheid?

De onafhankelijkheid in de exploitatie is gewaarborgd. Gasunie en Vopak hebben gezamenlijk een ruim meerderheidsbelang in Gate en nemen daarmee het grootste deel van de investeringen voor hun rekening. De minderheidsaandeelhouders hebben een financieel belang en kunnen een interessante technische bijdrages leveren. Uiteindelijk is het gewoon een financiële investering. De minderheidsaandeelhouders hebben geen invloed op het commerciële beleid van de terminal, noch hebben zij invloed op het toetreden van nieuwe klanten.

Veiligheid

FAQ uit/inklappen

Levert de aanlanding van LNG op de Maasvlakte verstoringen op voor de bestaande scheepvaart?

De ligging van de LNG haven is zo gepland dat de LNG-schepen korte en eenvoudige manoeuvres kunnen uitvoeren, om daarmee de veiligheid te waarborgen en minimale overlast te geven voor de overige scheepvaart.

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt omgegaan met veiligheidsaspecten?

Veiligheid ligt in elke fase van het proces binnen de LNG Terminal voorop. De veiligheid kan met name gegarandeerd worden omdat de LNG-Industrie sinds de begin jaren zeventig is begonnen met de ontwikkelingen van standaard codes, apparatuur en ontwerp. Hierdoor heeft de LNG industrie een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid. 

Gate terminal hecht veel belang aan milieu en veiligheid. Beide partners voeren een strikt beleid op het gebied van milieu veiligheid en gezondheid. Het beleid van de terminal is gericht op “geen schadelijke emissies”. De producten aardgas en LNG worden wereldwijd gezien als energiedragers met een gunstige milieubelasting. Ook het veiligheids-“trackrecord” is goed.

FAQ uit/inklappen

Ervaring met LNG?

Gasunie heeft al dertig jaar een LNG-installatie in beheer en in bedrijf. Deze “peakshaver” bevindt zich op de Maasvlakte aan de Mississippihaven. Op een terrein van circa 12 hectare staan  onder andere een proceskolom voor het vloeibaar maken van aardgas, twee opslagtanks voor LNG en een opslagtank voor vloeibare stikstof. Verder staan er hogedrukpompen en verdampers. De capaciteit van deze piekinstallatie bedraagt maximaal 1,3 miljoen m3 aardgas/uur. Behalve bij pieken door extreme kou kan die  ook extra ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld storingen of uitval van een gasproducent.

FAQ uit/inklappen

Wat is de impact van LNG op het milieu?

Vanaf het moment dat LNG hervergast is, zijn de milieu aspecten identiek aan die van aardgas (e.g., bij verbranding minder CO2 emissie vergeleken met kolen). Het proces van hervergassing verbruikt energie dat gewonnen wordt door een deel van het geproduceerde gas te verbruiken. In het geval van directe blootstelling aan het milieu door bijvoorbeeld verspilling, richt LNG minder schade aan vergeleken bij olie verspilling, door de directe vergassing die optreedt.

In het geval dat LNG gebruikt wordt als brandstof in de transport sektor (met name scheepvaart en zwaar wegverkeer) dan zorgt LNG voor 20-25% minder CO2 emissie, 85% minder NOx en geen zwavel en fijnstof emissies in vergelijking met de huidige brandstoffen.

FAQ uit/inklappen

Hoe zit het met de risico's als gevolg van handelingen tijdens de overslag?

De LNG-schepen komen bij Gate terminal in een afgescheiden kanaal te liggen. Dit ‘Kleine beer-kanaal’is niet toegankelijk voor zwaardere/grotere schepen. Bovendien ligt er een klein eiland als een natuurlijke barriere tussen de aanvoerroute en Gate terminal. Deze lopen dan gegarandeerd aan de grond, aangezien slechts een diepte van 14 meter voorzien is. Voorts is er sprake van beloodsing met goed getrainde loodsen en het gebruik van sleepboten, zodat Havenbedrijf Rotterdam de kans op aanvaring aanvaardbaar laag acht. Het leidingwerk voor het LNG-transport naar de tanks wordt permanent koud gehouden. Na het veilig afmeren wordt eerste de communicatie tussen wal en schip aangesloten, na zekerstelling volgt aankoppeling van de laadarmen. Als alles is gecheckt dan worden de armen gekoeld, zodat het lossen kan aanvangen. Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren dan is een belangrijk aantal beveiligingen ingebouwd, zoals automatische stops op de lospompen, automatisch sluiten kleppen, en armen die bij gevaar voor te ver uittrekken geprogrammeerd en droog (zonder het vrijkomen van LNG) losbreken. Van te voren worden uitgebreide checklists doorgelopen. Dit vindt niet alleen plaats bij Gate terminal, maar gebeurt wereldwijd. 

FAQ uit/inklappen

Wat is de kans op een aanvaring?

Tot op heden hebben zich, in de afgelopen 50 jaar dat LNG per schip wordt vervoerd, nog nooit ernstige ongelukken voorgedaan, waarbij sprake is geweest van grote lekkages. Niettemin is in het MER nagegaan wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn indien er zich een ongeluk voordoet.

Het Maritime Research Instituut (MARIN) te Wageningen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de kans dat een LNG-schip een aanvaring krijgt op weg naar de steiger van de LNG-terminal. De onderzoeksrapportage is als bijlage bij het MER gevoegd.

Uit de studie blijkt dat de kans op een aanvaring vooral aanwezig is op de ankerplaats, in de Eurogeul (beiden buitengaats) en bij het indraaien van het Beerkanaal en de LNG-haven. Op de afmeerplaats is lekkage van LNG door een aanvaring uitgesloten (kop-kopaanvaringen en oploopaanvaringen zijn in de LNG-haven hoogst onwaarschijnlijk). De kans op vrijkomen van LNG in de nabijheid van industrie en woonbebouwing is voor de omgeving dan ook zeer klein. Het ligt in een orde van grootte van maximaal 2,5 x 10-10 per schip ofwel een kans van 1 op 4 miljard.

Aan de noordoostkant van het nieuw te baggeren haven blijft een gedeelte van de Papegaaienbek gehandhaafd in de vorm van het zogenaamde 'Papegaaienbek-eiland'. Dit zorgt voor een goede scheiding tussen de afgemeerde LNG-schepen en de overige scheepvaart. Hierdoor is het vrijwel uitgesloten dat een afgemeerde LNG-schepen kan worden aangevar

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de effecten bij het vrijkomen van LNG uit een schip?

In het MER is voor diverse weersomstandigheden berekend hoe ver eventuele effecten reiken in geval van een aanvaring. In de meest ongunstige situatie, waarbij de gaswolk niet direct ontsteekt, is deze effectafstand voor locaties bij het Beerkanaal en de Yangtzehaven bijna 1.500 meter. Afhankelijk van de windrichting is op die afstand de concentratie van het gas in de lucht teruggebracht tot onder de ontstekingsgrens. Ook is zo dat een eventuele gaswolk opstijgt omdat gas lichter is dan lucht. Daarmee vervalt het benedenwindse risico vrijwel geheel.

FAQ uit/inklappen

Om hoeveel scheepsbewegingen gaat het gemiddeld als we kijken naar omvang/capaciteit van de te ontwikkelen LNG-terminal?

Voor een LNG-terminal met een capaciteit van acht tot zestien miljard m3 gaat het om gemiddeld drie tot vier scheepsbewegingen per week en ongeveer 180 scheepsbewegingen per jaar.

Vopak en Gasunie

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de activiteiten van Gasunie?

Gasunie, opgericht in 1963, heeft meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van aardgastransport, gaskwaliteitsbeheersing en efficiënte aansluiting op het binnenlandse gastransportnetwerk. Dit netwerk speelt ook een belangrijke rol in de verdeling van aardgasstromen naar andere Europese landen. Gasunie heeft op de Maasvlakte al dertig jaar een zogenaamde LNG peakshaver-installatie in bedrijf, waar nu al LNG-productie uit aardgas, LNG-opslag en (omgekeerd) omzetting van LNG in aardgas plaatsvindt. Tijdens piekperioden bij extreme kou waarborgt deze installatie de leveringszekerheid van aardgas in West-Nederland door injectie in het landelijk netwerk. De  Gasunie is per 1 juli 2005 gesplitst in een handelsonderneming (Gasunie Trade & Supply) en een onderneming die verantwoordelijk is voor infrastructuur en transport. Deze laatste is participant in het samenwerkingsverband met Vopak. 

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar www.gasunie.nl

FAQ uit/inklappen

Hoe past de rol van terminal operator met de wettelijke scheiding tussen pijpleiding transport en overige activiteiten van Gasunie?

Gas Transport Services B.V. (GTS) is een 100% dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie, maar verricht haar werkzaamheden conform de in de wetgeving vereiste zelfstandigheid. GTS is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijke transportnet op een economische basis. Zij zorgt voor voldoende transportcapaciteit, balancering van het net en aansluiting op andere netten.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de activiteiten van Vopak?

Vopak is ‘s werelds grootste onafhankelijke tankterminal operator en gespecialiseerd in de opslag en distributie van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Daardoor beschikt Vopak over uitgebreide ervaring met het ontwikkelen en beheren van onafhankelijke terminals, het afhandelen van ladingen die per tanker worden vervoerd en het efficiënt beheren van voorraden voor verschillende klanten. Een van de taken die Vopak zich heeft gesteld is uitbreiding van haar kernactiviteiten op het gebied van op- en overslag van LNG. Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar www.vopak.nl

FAQ uit/inklappen

Hebben Vopak en Gasunie ervaring met LNG?

Gasunie opereert reeds 30 jaar een LNG peak shaving faciliteit in de Rotterdamse haven en is daarom bekend met het product LNG. Vopak biedt opslagfaciliteiten voor verschillende producten waaronder ook producten die onder lage temperaturen of onder druk moeten worden opgeslagen. Kennis van LNG en opslag van producten is daarom aanwezig bij de combinatie Vopak / Gasunie.

FAQ uit/inklappen

Wat is de rol van een onafhankelijke terminal operator?

Zowel Vopak als Gasunie hebben zelf geen commerciële belangen in de handel of verkoop van LNG of aardgas. Als onafhankelijk bedrijf bieden zij diensten aan eenieder die daar gebruik van wilt maken. Gate terminal biedt alle potentiële klanten met een “open season” een eerlijke kans op gebruik van de onafhankelijke LNG-importterminal.

FAQ uit/inklappen

Gasunie bezit toch ook zelf aardgas?

Per 1 juli 2005 is Gasunie gesplitst in een handelsonderneming (Gasunie Trade & Supply) en een onderneming die verantwoordelijk is voor infrastructuur en transport (N.V. Nederlandse Gasunie). Deze laatste participeert in Gate terminal vanuit de bedrijfsdoelstelling om nadrukkelijk in te spelen op toenemende internationale gasstromen. 

Onder de taken van de N.V. Nederlandse Gasunie vallen onder meer het beheer en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet en het aanbieden van gastransport. Daarbij zal nadrukkelijk worden ingespeeld op toenemende internationale gasstromen.

Locatie LNG terminal

FAQ uit/inklappen

Hoe zal de aansluiting plaatsvinden op het Nederlandse aardgasnet?

Voor aansluiting van de LNG-terminal op het landelijke distributiesysteem is een ondergrondse leiding voorzien die aansluit op het bestaande Gasunie Maasmond station (minder dan een kilometer lang). 

Voor verdere informatie willen wij u verwijzen naar bijlage 3 van de MER startnotitie. 

FAQ uit/inklappen

Heeft u ook de mogelijkheden van een offshore terminal onderzocht?

Elke offshore-optie brengt aanmerkelijk grotere complicaties mee dan de alternatieven op land. Het opereren en onderhouden van offshorefaciliteiten is lastiger en duurder dan op het vaste land. Het bedienings- en onderhoudspersoneel zal in specifieke offshoreploegendienstsystemen moeten werken. Voor de Noordzee komt daar nog bij, dat er nog maar weinig ruimte over is buiten de vaarroutes, dat er zeer veel scheepvaartverkeer is en dus een verhoogde kans op een aanvaring, en dat er bij zeer slechte weersomstandigheden een zware zeegang voorkomt. Daarom is een offshore alternatief voor dit initiatief van Gate terminal geen optie.

FAQ uit/inklappen

Waarom is voor Rotterdam gekozen?

Voor de bedrijfsvoering van een LNG-importterminal is Rotterdam een uitstekende locatie. Rotterdam is het beste bereikbaar voor LNG-schepen (ook voor de nieuwste generatie grote schepen – Q-flex & Q-max) en alle noodzakelijke begeleidings- en afhandelingsfaciliteiten zoals loodsen, sleepbootdiensten en scheepvaartregeling zijn aanwezig. De potentiële afzetmarkt voor aardgas is hier groot en dichtbij en de industriële complexen in de directe omgeving maken synergievoordelen (bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte) mogelijk. Verder is de aansluiting op het bestaande gas transport grid minder dan 2 km lang.

Liquefied Natural Gas

FAQ uit/inklappen

Waar komt LNG vandaan?

LNG komt vooral uit gebieden waar grote hoeveelheden aardgas zijn ontdekt, zoals Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Indië. Voorbeelden van LNG-producerende landen zijn Noorwegen, Rusland, Nigeria, Algerije, Egypte, Oman, Qatar, Indonesië, Maleisië en Australië.

FAQ uit/inklappen

Hoe past LNG in het beleid van de Nederlandse overheid?

Nederland wil een centrale rol blijven spelen bij de handel in gas. Dankzij de productie en opslag van gas en het netwerk van pijpleidingen heeft Nederland al een sterke uitgangspositie. Door nieuwe pijpleidingverbindingen naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië en vanuit Rusland, maar ook met LNG-terminals, is deze positie te versterken. Hiermee is de Nederlandse gasrotonde compleet. Mede omdat de afhankelijkheid van import toeneemt, draagt een LNG-terminal effectief bij aan de betrouwbaarheid en continuïteit van de gasvoorziening.

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt LNG opgeslagen?

De opslag van LNG vindt plaats in speciaal hiervoor ontworpen grootschalige ‘full containment tanks’. Zo’n tank bestaat uit een metalen binnentank en een volledig betonnen buitentank. Een thermische isolatie tussen de stalen binnentank met LNG en de betonnen buitentank beperkt het afdampen van LNG tot circa 0,07% van de tankinhoud per dag. Deze dampen worden opgevangen en gemengd met het gas dat wordt uitgezonden in het gaspijpleidingsysteem.

FAQ uit/inklappen

Waar gaat het LNG gas naartoe?

Het gas wordt in het gastransportnet gebracht en vervolgens afgeleverd bij de afnemers, bijvoorbeeld de huishoudens en industrieën in Nederland. Daarnaast is Gate terminal voor Noordwest-Europa een belangrijk distributiepunt.

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen LNG en LPG?

Vloeibaar petroleumgas (LPG) wordt vaak verward met LNG en andersom. LPG (Liquefied Petroleum Gas) bestaat hoofdzakelijk uit propaan (C3H8) en butaan (C4H10) en wordt vooral gebruikt voor huishoudelijke en commerciële toepassingen (ook autoverkeer). LPG wordt onder verhoogde druk vloeibaar gehouden, in tegenstelling tot LNG dat onder atmosferische druk vloeibaar is, maar bij een zeer lage temperatuur (circa -160°C). 

De eigenschappen van LPG zijn ook geheel anders dan die van LNG. Aardgas is lichter dan lucht en verspreidt en verdunt dan ook snel in tegenstelling tot de LPG-componenten die zwaarder zijn dan lucht. 

LNG loading station, Gate terminal, Rotterdam

FAQ uit/inklappen

Wat is Gate terminal?

Gate terminal is de eerste Nederlandse LNG-importterminal. Vloeibaar aardgas (LNG) kan hier door schepen worden gelost en op de terminal weer gasvormig worden gemaakt voor transport door het aardgasnet. Per jaar kan Gate terminal ongeveer een derde van het aardgasverbruik van alle Nederlandse huishoudens, ontvangen, weer gasvormig maken en invoeren in het gasnet. 

FAQ uit/inklappen

Wat is het LNG Break Bulk project van Gate terminal?

Een overslaginstallatie voor kleinere hoeveelheden vloeibaar aardgas op de Maasvlakte. Dit gebeurt naast de al bestaande Gate terminal. We bouwen op een nieuwe kade een laadpunt voor binnenvaartschepen en kleinere zeeschepen om kleinschalige distributie (tot circa 20.000 m3 per schip) van vloeibaar aardgas mogelijk te maken. We beginnen eind 2014 met de bouw en eind 2016 zal deze afgerond zijn.

FAQ uit/inklappen

Waarom begint Gate terminal aan het LNG Break Bulk project?

LNG heeft veel lagere emissies dan brandstof op basis van aardolie terwijl het nagenoeg geen fijnstof oplevert. LNG is daarom heel goed bruikbaar als brandstof voor vrachtwagens en schepen, vooral in gebieden waar de milieunormen strenger zijn of worden.

Maar die brandstof moet dan wel gedistribueerd worden naar tankstations (vrachtwagens) en bunkerstations (schepen). Om dat mogelijk te maken, bouwt Gate terminal nu een afzonderlijke overslaginstallatie waar tankauto’s en bunkerschepen LNG kunnen inladen voor verdere distributie.

FAQ uit/inklappen

Waar op het terrein van Gate komt deze nieuwe installatie te staan? Graag een gedetailleerde plattegrond, dus ook precies waar de steigers komen, de tanks, tracé pijpleidingen, enz.

De nieuwe installatie komt op een nieuw terrein, naast de bestaande Gate terminal, te staan. Er zullen aansluitingen op de bestaande terminal gemaakt worden om de LNG via leidingen te transporteren uit de tanks naar de nieuwe kade. Op het nieuwe terrein zal ook een insteekhaven gegraven worden. (zie ook artist make-up hieronder)

FAQ uit/inklappen

Kunt u ook tonen hoe de infrastructuur er straks uit gaat zien? Graag in enkele afbeeldingen en als het kan ook in animaties. Alle details graag!

 • Maximale lengte schip: 175 meter
 • Maximale breedte: 25 meter
 • Maximale diepte (geladen): 7,5 meter
 • Aantal laadarmen: 3
 • Maximale inhoud: 20000 m3
 • Aantal schepen per jaar: 280 (maximaal, afhankelijk van grootte)
FAQ uit/inklappen

Wat is er al aanwezig voor de nieuwe faciliteit, en wat moet er nog gebouwd worden? Wat is het schema hiervoor?

Op het terrein voor de nieuwe installatie zal eerst begonnen worden met het graven van het  bassin voor de nieuwe insteekhaven, waarna de kademuur gebouwd kan worden. Op dat moment beginnen we ook met het aanleggen van de leidingen die de bestaande Gate terminal verbinden met het laadpunt voor de nieuwe steiger.

FAQ uit/inklappen

Wat is de officiële naam?

Op dit moment gebruiken wij de werknaam LNG Break Bulk Rotterdam. 

FAQ uit/inklappen

Waarom een LNG-break bulkg installatie?

Vanaf 2015 gelden er strengere milieueisen en in het bijzonder emissie-eisen voor de scheepvaart. Naast de emissie-eisen voor schepen worden de regels t.a.v. trucks ook steeds strenger. LNG voldoet als enige fossiele brandstof aan deze milieu eisen zonder additionele bewerkingen. Gate terminal is ontwikkeld als importterminal, waar LNG met schepen wordt binnengebracht en weer als gas wordt uitgestuurd. LNG als transport brandstof moet als LNG uitgestuurd worden en daarvoor dient er een LNG break bulk installatie worden ontwikkeld naast Gate terminal.

FAQ uit/inklappen

Wie zijn de initiatiefnemers van dit project?

Net als bij de ontwikkeling van Gate terminal zijn Vopak en Gasunie de initiatiefnemers. Samen bezitten Vopak en Gasunie 95% van de aandelen in Gate terminal, terwijl het Oostenrijkse OMV met 5% een minderheidsaandeelhouder is.

FAQ uit/inklappen

Welke belangen hebben Vopak en Gasunie bij een LNG Break Bulk?

Ze zijn beide grootaandeelhouder in Gate terminal. 

FAQ uit/inklappen

Wat is de betrokkenheid van Gate terminal hierin?

Gate terminal is een grootschalige import- en doorvoerterminal voor aardgas en breidt de dienstverlening nu uit met overslag naar distributeurs voor kleinschalig LNG gebruik 

FAQ uit/inklappen

Waarom hebben Vopak en Gasunie een locatie naast Gate terminal gekozen?

LNG komt binnen bij Gate terminal op de Maasvlakte Rotterdam. Het is daarom logisch om direct daarnaast met een overslaginstallatie te bouwen.

FAQ uit/inklappen

Moeten er nieuwe grote installaties gebouwd worden?

De te bouwen break bulkinstallatie is aanzienlijk kleiner dan Gate terminal; het gaat om enkele leidingen die het LNG aanvoeren, een kade voor transportschepen om aan te meren zodat het LNG geladen kan worden.

FAQ uit/inklappen

Hoe zal de aansluiting plaatsvinden op Gate terminal?

Via een transportleiding vanuit Gate terminal naar de overslaginstallatie.

FAQ uit/inklappen

Wanneer is de overslaginstallatie klaar?

Volgens onze planning is het project eind 2016 volledig afgerond.

LNG en achtergronden bij aardgas voorziening

FAQ uit/inklappen

Hoe past LNG Break Bulk in het beleid van de Nederlandse overheid?

In juni 2012 tekenden de initiatiefnemers de “Green Deal LNG Wadden en Rijn” met minister Verhagen en staatsecretaris Atsma. Doelstelling daarbij is om in 2015 minstens vijftig binnenvaartschepen, vijftig zeeschepen en vijfhonderd trucks op LNG te laten rijden. Het begin van deze nieuwe keten is gelegen op de Rotterdamse Maasvlakte, bij Gate terminal, waar LNG via grote tankers Nederland binnenkomt. 

FAQ uit/inklappen

Zijn er al bestaande LNG Break Bulk terminals in Europa?

Er zijn een aantal LNG satelliet- en kleinere vloeibaarmakingsinstallaties in Noordwest-Europa, maar over het algemeen ontbreekt deze infrastructuur bij grotere importterminals.

FAQ uit/inklappen

Wat is LNG?

Liquefied Natural Gas - ofwel LNG - is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot minus 162 C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan gewoon aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.

FAQ uit/inklappen

Waarlangs gaat het LNG uit de terminal weg?

Via de transportleiding komt het vanuit Gate terminal naar de overslaginstallatie, waarna het in schepen wordt geladen. 

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt LNG nu aangevoerd?

Bij Gate terminal brengen LNG tankers LNG binnen. 

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt het LNG nu afgevoerd?

Door het vloeibaar LNG op te warmen naar omgevingstemperatuur wordt het weer gasvormig. Vervolgens gaat het via het leidingennetwerk van Gasunie naar eindgebruikers overal in Noordwest-Europa.

FAQ uit/inklappen

Welke belangen heeft Gasunie bij een LNG-terminal?

Voor Gasunie als infrastructuurbedrijf is een dergelijke terminal een plaats waar een grote hoeveelheid nieuw gas het Gasunie-leidingnet in kan stromen; zowel voor gebruik in Nederland als doorvoer naar buurlanden. Dit versterkt de rol van Nederland als Europese gasrotonde. Daarnaast willen Gasunie en Vopak de partijen die gas via een terminal willen leveren en afnemen goed ondersteunen door te zorgen voor een optimale logistiek en efficiënt beheer van de terminal. Gasunie zelf heeft ook een bijzonder belang bij technische oplossingen die een goede aansluiting bij het Nederlandse gastransportnet waarborgen.

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen LNG en LPG?

Vloeibaar petroleumgas (LPG) wordt vaak verward met LNG en andersom. LPG (Engelse afkorting van Liquified Petroleum Gas) bestaat hoofdzakelijk uit propaan (C3H8 ) en butaan (C4H10), en wordt vooral gebruikt voor huishoudelijke en commerciële toepassingen (ook autoverkeer). LPG wordt vloeibaar gehouden door het onder verhoogde druk te houden. 

Dit in tegenstelling tot LNG: hier is de druk normaal (de gewone atmosferische druk) en wordt het vloeibaar gehouden door een zeer lage temperatuur (ca –162 C). De eigenschappen van LPG zijn ook geheel anders dan die van LNG: aardgas is lichter dan lucht en verspreidt en verdunt dan ook snel, dit in tegenstelling tot de LPG componenten die zwaarder zijn dan lucht.

De opslag van LPG gebeurt onder druk, in tegenstelling tot de opslag van LNG wat bij atmosferische druk gebeurt maar wel bij een zeer lage temperatuur. Dit resulteert in de toepassing van heel andere materialen (andere materiaaleigenschappen, dikte, isolaties), maar ook de procedures en normen om te werken met LNG zijn anders dan bij LPG door deze verschillen.

FAQ uit/inklappen

Hoe past LNG in het beleid van de Nederlandse overheid?

Nederland wil een centrale rol blijven spelen bij de handel in gas. Dankzij de gasproductie en -opslag– en het netwerk van pijpleidingen, heeft Nederland al een sterke uitgangspositie. Door nieuwe pijpleidingverbindingen naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië en ook vanuit Rusland, maar ook met LNG-terminals, valt deze positie te versterken. Hiermee is de Nederlandse gasrotonde compleet. Mede gezien de toenemende afhankelijkheid van import levert de aanwezigheid van een LNG terminal een goede bijdrage aan de voorzieningszekerheid.

FAQ uit/inklappen

Wat gebeurt er in een LNG Break Bulk terminal?, Hoe wordt LNG opgeslagen?

De LNG Break Bulk installatie  is niet voor opslag van LNG; dit gebeurt bij de bestaande installaties van Gate terminal. Hier vindt de opslag van LNG plaats in speciaal hiervoor ontworpen grootschalige full containment tanks. Een full containment tank bestaat uit een metalen binnentank en een volledig betonnen buitentank van 55 meter hoogte in het midden met een diameter van ongeveer 86 meter. Een thermische isolatie tussen de stalen binnentank met LNG en de betonnen buitentank zorgt dat de LNG nauwelijks opwarmt.

Vanuit deze bestaande opslagtanks worden straks leidingen gelegd naar de LNG Break Bulk installatie, waar de leidingen de LNG aanvoeren die via de laadarmen in de schepen geladen wordt.

FAQ uit/inklappen

Waar zal het LNG naar toe gaan?

Op dit moment gaat het gas hetgas netwerk van Gasunie in en wordt zo door heel Europa gedistribueerd. Door de overslaginstallatie te ontwikkelen zal LNG vanuit Gate door heel Noordwest Europa gebruikt kunnen gaan worden als een alternatieve brandstof voor huidige en meer milieu belastende brandstoffen.

FAQ uit/inklappen

Wat is de impact van LNG op het milieu?

LNG is vloeibaar gemaakt aardgas; het is dus net als aardgas uit het gasnetwerk de schoonste fossiele brandstof die beschikbaar is. Bij gebruik van LNG als brandstof in kleinschalige toepassingen, zoals transport of voor afgelegen industrie, komt dus minder CO2 vrij dan bij olieproducten, vrijwel geen stikstof en fijnstof en het is een volledig zwavelvrije brandstof. Het is dus een betaalbaar en schoner alternatief voor olieproducten.

FAQ uit/inklappen

Hoe kan LNG gebruikt worden voor kleinschalige toepassingen?

-LNG kan gebruikt worden voor de export vanuit Gate terminal naar kleinere ontvangstterminals, bijvoorbeeld in de Oostzee regio. 

-LNG kan gebruikt worden als bunkerbrandstof voor zeeschepen

-LNG kan gebruikt worden als bunkerbrandstof voor binnenvaartschepen

-LNG kan gebruikt worden als brandstof voor trucks

-LNG kan gebruikt worden door industrieën die geen aansluiting op het gasnet hebben, en nu vaak nog olie of propaan gebruiken voor hun energievoorziening.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de belangrijkste redenen om LNG als transportbrandstof te gaan gebruiken?

-LNG als brandstof heeft positieve milieu- en gezondheidseffecten. Bij de verbranding van aardgas komen fors minder fijnstof, stikstof, zwavel en andere emissies vrij. Door het gebruik van LNG als brandstof op de NL markt zal een potentieel gebruik van 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030) ipv diesel een reductie in CO2 emissie opleveren tot en met 25%, SO2 van 100%, NOx met bijna 90% en een fijnstof reductie van 400 – 600 ton per jaar.

-Het gebruik van LNG als brandstof voor gasmotoren is stiller dan bij gebruik van dieselmotoren, het verschil in geluidsniveau is dusdanig groot dat vrachtwagens met LNG als brandstof ’s nachts ingezet kunnen worden voor distributie waar vrachtwagens nu alleen overdag zijn toegelaten om geluidshinder te voorkomen.

-Het toenemend gebruik van LNG versterkt de goede economische positie van Nederland als ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.

-Vanaf 2015 worden er veel strengere normen van toepassing voor de zwaveluitstoot in de Europese en Amerikaanse kustwateren. Deze zogenaamde Sulphur Emission Control Area (SECA) wetgeving maakt het noodzakelijk voor nieuw te bouwen schepen om motoren te bestellen met LNG als brandstof.

-Er zijn belangrijke kostenbesparingen te bereiken voor het brandstofgebruik in schepen omdat 80% van de operationele kosten van een schip bestaat uit brandstofkosten. LNG is een goedkopere en schonere brandstof.

FAQ uit/inklappen

Is het gebruik van LNG als brandstof nieuw?

Nee, op dit gebied loopt Europa achter ten opzichte van bijvoorbeeld Azië. Wereldwijd rijden er al 15 miljoen auto’s rond op aardgas, in China en de VS rijden ruim duizenden vrachtwagens op LNG. In NL zien we de laatste jaren ook vrachtwagens rijden voor bijvoorbeeld Albert Heijn en Vos Logistics die LNG gebruiken, in totaal gaat het momenteel om circa 230 vrachtwagens in Nederland. Op dit moment varen er 4 Nederlandse binnenvaartschepen op LNG met positieve resultaten.

FAQ uit/inklappen

Waarom is LNG als brandstof nodig?

De milieueisen voor de transportsector worden steeds strenger. Motoren moeten schoner, zuiniger en stiller zijn en de binnen en zeevaart in het Noord- en Oostzeegebied moet met ingang van 2015 voldoen aan strenge zwavelnormen.

FAQ uit/inklappen

Hoe draagt LNG als transportbrandstof bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen?

In de toekomstvisie van een duurzame energievoorziening past het gebruik van LNG als transportbrandstof omdat aardgas de schoonste fossiele brandstof is. Op termijn kan fossiel LNG vervangen worden door LNG uit biomassa die afkomstig is van organische reststromen. In de tussentijd levert LNG als transportbrandstof een schoner en betaalbaar alternatief voor diesel en stookolie en kan het de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening mogelijk maken. Minstens zo belangrijk is de directe winst voor volksgezondheid in bewoonde gebieden; aardgas, en dus ook LNG, levert bij verbranding fors minder stikstof en fijnstof op en heeft een sterk verminderde geluidsproductie.

FAQ uit/inklappen

Welke andere manieren zijn er om de CO2-uitstoot terug te dringen?

Het klimaatprobleem is een omvangrijke problematiek waaraan op vele fronten tegelijk gewerkt wordt. Dit betekent natuurlijke verschillende alternatieven maar daar kleven ook nadelen aan of ze zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Kijk naar de inzet van biobrandstoffen of rijden op stroom. Veel alternatieven leveren nog onvoldoende op waardoor er nog altijd behoefte is aan fossiele brandstoffen. Hoe belangrijk LNG is, blijkt wel uit het feit dat dit project de basis vormt van een van de Green Deals met de overheid. Doelstelling daarbij is om in 2015 minstens vijftig binnenvaartschepen, vijftig zeeschepen en vijfhonderd trucks op LNG te laten rijden. In juni 2012 tekenden de initiatiefnemers de “Green Deal LNG Wadden en Rijn” met minister Verhagen en staatsecretaris Atsma. Het begin van deze nieuwe keten is gelegen op de Rotterdamse Maasvlakte, bij Gate terminal, waar LNG via grote tankers Nederland binnenkomt. 

FAQ uit/inklappen

Wat levert de toepassing van LNG in transport Nederland op?

•In 2013 heeft PwC in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken uitgezocht wat de economische impact van invoering van LNG voor transport is aan de hand van scenario analyse. In het medium scenario wees de studie uit dat LNG voor transport tot 2030 circa €2,7 miljard aan economische groei en 8000 arbeidsjaren oplevert.

oRapport: www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/02/the-economic-impact-of-small-scale-lng/310507-economic-impact-of-small-scale-lng-stc.pdf

•LNG kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen als stikstof, zwavel en fijnstof. Verschillende Nederlandse steden zijn actief bezig om deze uitstoot te reduceren en LNG kan hierbij helpen en een bijdrage leveren aan een betere volksgezondheid.

•Overschakelen naar LNG biedt de Nederlandse en Noordwest Europese transportsector de kans om voorop te lopen in het schoner en betaalbaarder maken van transport, om zo de concurrentiepositie te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de doelen op het gebied van klimaat, milieu en volksgezondheid.

FAQ uit/inklappen

Waarom nu pas LNG als brandstof?

Wij zijn juist heel snel. Gate terminal is pas sinds 2011 geopend en wij zijn nu al bezig om de toepassingen voor distributie van LNG als brandstof mogelijk te maken. 

FAQ uit/inklappen

Wanneer heeft Nederland geen gas meer?

Er zijn veel onderzoeken die zich richten op de ontwikkeling van het energiebeleid voor de komende jaren. Voor verdere informatie willen wij verwijzen naar www.energieraad.nl of www.minez.nl.

FAQ uit/inklappen

Waarom is Vopak geïnteresseerd in een LNG-terminal?

De opslag van LNG past uitstekend in de groeistrategie van Vopak. De wereldwijde vraag naar LNG neemt flink toe onder andere door de sterke groei van de vraag naar schonere brandstoffen (gas is de schoonste fossiele brandstof) maar ook door de wens om de energieafhankelijkheid strategisch te spreiden. Wij hebben uitgebreide ervaring met het beheer van onafhankelijke terminals, het afhandelen van ladingen die binnenkomen per tanker, efficiënt voorraadbeheer voor combinaties van verschillende klanten. In dit geval gaat het om de ontwikkeling van terminalconcept voor een voor ons nieuw product. Voor ons gaat het als onafhankelijke terminaloperator om het ontwikkelen van een terminalconcept voor een nieuw product en dat is nadrukkelijk een van onze groeilijnen in onze strategie vanuit een vertrouwd businessmodel, om daarmee uiteindelijk wereldwijd onze klanten nog beter te kunnen bedienen. We zien namelijk een diversificatie aan de gebruikerskant en liberalisering van het distributiekanaal. Daarin zie je de behoefte aan onafhankelijke partijen voor de infrastructuur. Daarom willen we samen met Gasunie deze LNG-terminal ontwikkelen.

FAQ uit/inklappen

Zijn er al bestaande LNG terminals in Europa en daarbuiten?

Er staan terminals in België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië en Engeland. Tevens zijn er plannen voor nieuwe terminals in verschillende landen van Europa en uitbreidingsplannen voor bestaande terminals. Dit geeft aan dat LNG door velen wordt gezien als een verantwoorde bijdrage aan de energievoorziening. Verschillende LNG Terminals (aanlandpunten) zijn al sinds de jaren 70 operationeel in Europa en het komende decennia wordt een verdere groei voorzien van het aantal LNG-ontvangstterminals. 

Voorbeelden van andere LNG terminals in Europa zijn:

Ook in Noord-en Midden Amerika en in Azië zijn er, naast terminals die al jaren in bedrijf zijn, een aantal projecten voor nieuwbouw.

FAQ uit/inklappen

Kan het gas niet per pijpleiding worden vervoerd naar Nederland?

Er wordt reeds veel gas vervoerd per pijpleiding uit omliggende landen naar Nederland. Aardgas neemt als LNG aanzienlijk minder volume in dan in gasvormige toestand (de benodigde opslagruimte is 600 keer kleiner!). Dat maakt het mogelijk om het over grote afstanden te transporteren. Dit is een belangrijke ontwikkeling gebleken voor landen die wél beschikken over grote aardgasreserves maar niet over een leidinginfrastructuur naar een consumentenmarkt. Bovendien kan aardgas (“associated gas”) dat wordt geproduceerd als bijproduct van de oliewinning, en dat voorheen in zeer grote hoeveelheden werd afgefakkeld, op deze manier nuttig worden gebruikt. 

Daarnaast is het zo dat de verwachte vraag getemperd wordt door toenemende efficiëntie in het gebruik van gas in bijvoorbeeld huishoudens.

FAQ uit/inklappen

Wat is het verschil tussen LNG en LPG?

Vloeibaar petroleumgas (LPG) wordt vaak verward met LNG en andersom. LPG (Engelse afkorting van Liquefied Petroleum Gas) bestaat hoofdzakelijk uit propaan (C3H8 ) en butaan (C4H10), en wordt vooral gebruikt voor huishoudelijke en commerciële toepassingen (ook autoverkeer). LPG wordt vloeibaar gehouden door het onder verhoogde druk te houden. 

Dit in tegenstelling tot LNG dat vloeibaar is onder atmosferische druk, maar bij zeer lage temperatuur (ca – 162 C). De eigenschappen van LPG zijn ook geheel anders dan die van LNG: aardgas is lichter dan lucht en verspreidt en verdunt dan ook snel in tegenstelling tot de LPG componenten die zwaarder zijn dan lucht. De opslag van LPG onder druk in tegenstelling tot de opslag van LNG bij zeer lage temperatuur, resulteert in de toepassing van heel andere materialen (andere materiaaleigenschappen, dikten, isolaties) en normen.

FAQ uit/inklappen

Waar komt LNG vandaan?

LNG komt vooral uit gebieden waar grote hoeveelheden aardgas zijn ontdekt. Voorbeelden van LNG-producerende landen zijn Trinidad, Nigeria, Algerije, Qatar, Indonesië, Maleisië, Australië.

FAQ uit/inklappen

Waarom wordt aardgas geïmporteerd in Nederland?

Uit voorspellingen over de aardgasvoorziening in Noordwest Europa – en ook in Nederland - zal binnen afzienbare tijd de productie van aardgas afnemen terwijl de vraag zal blijven toenemen. Om die tekorten op te vangen is extra aanvoer van aardgas nodig. Dit kan door import van aardgas via pijpleidingen met name uit Rusland en via het aanvoeren van vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas - LNG). Juist om gas uit andere landen en bronnen naar Noordwest Europa aan te trekken, kan een LNG terminal een belangrijke bijdrage leveren. Dit vergroot niet alleen de leveringszekerheid maar ook de mogelijkheid voor nieuwe toetreders tot de Noordwest Europese gasmarkt.

FAQ uit/inklappen

Waarom zal de vraag naar aardgas verder toenemen?

De vraag naar aardgas zal naar verwachting sterk stijgen. De vraag op de Noordwest Europese markt was 340 BCM in 2003, tegen een verwachte vraag van 440 BCM in 2010 (Eurogas annual report, 2003-2004, pag. 29 ). De afnemers zijn elektriciteitsbedrijven, (petro)chemische industrie, talloze andere industrieën, bedrijven en particulieren. Aan de groeiende vraag liggen voornamelijk drie ontwikkelingen ten grondslag:

 • de toenemende welvaart binnen de Europese Unie, welke gepaard gaat met hoger energiegebruik; 
 • een forse toename van het gebruik van aardgas ten behoeve van elektriciteitsproductie ter vervanging van kolen teneinde de milieueffecten van de elektriciteitsproductie te reduceren; 
 • de uitbreiding van de Europese Unie en daarmee verwachte toename in welvaart in de nieuwe lidstaten. 

Daarnaast is het zo dat de verwachte vraag getemperd wordt door toenemende efficiëntie in het gebruik van gas in bijvoorbeeld huishoudens.

FAQ uit/inklappen

Wat is LNG?

Liquefied Natural Gas - ofwel LNG - is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot minus 162 C wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.   

LNG en veiligheid

FAQ uit/inklappen

Is LNG gevaarlijk?

LNG is een kleurloze, onbrandbare vloeistof. Het is niet giftig of corrosief en volledig geurloos. Het is zo koud dat het niet kan ontbranden. Sterker nog, je zou er een sigaret in uit kunnen maken zonder dat er brand ontstaat. Als het verdampt en weer gasvormig wordt ,is het net als aardgas uit het gasfornuis; het kan alleen branden bij de goede lucht-gasverhouding.

FAQ uit/inklappen

Wat gebeurt er als er dan toch LNG vrij komt?

LNG zal onmiddellijk verdampen omdat het door de omgeving opwarmt. Het mengt niet met water, blijft niet drijven en kan ook niet in de grond trekken. Voordat het kan branden, moet het eerst verdampen en met de verhouding LNG-lucht precies goed zijn; dat wil zeggen dat tussen de vijf en vijftien procent van de lucht uit aardgas moet bestaan. Bij te veel of te weinig aardgas is het onbrandbaar. Of deze verhouding goed is, is onder meer afhankelijk van het weer; als het waait, vervliegt aardgas en zal niet de goede verhouding ontstaan. Bovendien moet er ook een ontstekingsbron zijn. LNG zal nooit spontaan ontbranden.

FAQ uit/inklappen

Is het gebruik van LNG veilig?

Ja, het gebruik van LNG als transportbrandstof is zeker veilig. Wereldwijd is het al een lang geaccepteerde brandstof voor zowel het gebruik in trucks, auto’s en schepen. De industrie heeft een uitmuntende veiligheidsreputatie opgebouwd in de meer dan 50 jaar dat LNG nu gebruikt wordt

FAQ uit/inklappen

Hoe veilig is het vervoer van LNG per schip?

•LNG wordt al sinds de jaren 60 vervoerd per schip en in die afgelopen vijftig jaar zijn er geen ernstige incidenten geweest. 

•In de haven gaan we de schepen laden in een aparte insteekhaven zodat de kans op aanvaringen met andere schepen zeer klein is. Het risico voor een aanvaring tijdens laden en lossen is daarmee minimaal.

•LNG schepen dienen zich 24 uur voor aankomst te melden bij de Havenmeester en zijn verplicht een loods aan boord te nemen. Dit geldt overigens voor alle zeeschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Daarnaast schrijft onder meer het Havenreglement voor dat uitsluitend LNG-schepen het LNG bassin in mogen varen. Andere schepen worden niet toegelaten. De schepen worden bovendien periodiek gekeurd om na te gaan of ze nog aan de strenge veiligheidsnormen voldoen. Zonder deze periodieke keuring mogen de schepen geen LNG laden bij onze overslaginstallatie.

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd?

De nieuwe LNG-haven is zo aangelegd dat hij met een korte een eenvoudige manoeuvres te bereiken is en is afgescheiden van het doorgaande scheepvaartverkeer. Daarnaast beschikt de haven van Rotterdam over een modern Verkeersmanagement (VTS) en een hoog niveau van nautische dienstverlening (loodsen, sleepdiensten en roeiers). De haven is volledig ingericht op een professionele handhaving van de veiligheidsnormen en er worden strenge veiligheidsprocedures toegepast. Net als aan vervoer van andere gevaarlijke stoffen, stelt de overheid ook strenge eisen aan het vervoer van LNG.

FAQ uit/inklappen

Levert de aanlanding van kleinere schepen met LNG verstoringen op de bestaande scheepvaart?

Nee, dit is inpasbaar in het bestaande scheepvaartverkeer. 

FAQ uit/inklappen

Hoe wordt omgegaan met de veiligheidsaspecten?

Net als bij Gate terminal, moet de installatie voldoen aan de hoge veiligheidsstandaarden die door de industrie en de bevoegde autoriteiten zijn opgesteld.

FAQ uit/inklappen

Wat is de impact van LNG op het milieu?

LNG als brandstof zal een verbetering geven op de leefbaarheid in deze regio. (LNG geeft geen fijnstof, geen zwavel en een lagere CO2 uitstoot).

FAQ uit/inklappen

Hoe zit het met de risico’s als gevolg van handelingen tijdens de op- en overslag?

Handelingen worden beperkt tot een minimum en door middel van procedures en automatiseringen worden risico’s tot een minimum beperkt. 

FAQ uit/inklappen

Wat is de kans op een aanvaring?

Door een speciaal LNG bassin te bouwen waar alleen LNG schepen en LNG gerelateerde schepen mogen varen, brengen we het aanvaringsrisico naar het minimum.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de effecten bij het vrijkomen van LNG uit een schip?

De schepen waarin LNG wordt vervoerd hebben dubbele wanden waardoor het risico van lekkage bij aanvaringen minimaal is. Mocht dit toch gebeuren en er stroomt LNG het water in dan zal de koude vloeistof onmiddellijk opwarmen door de omgevingstemperatuur en het warmere water en als gaswolk opstijgen en verwaaien. Het LNG zal niet oplossen of vermengen met water, maar als gas verdwijnen omdat het lichter dan lucht is. Rondom de lekkage zal een wolk te zien zijn, dit is geen gaswolk maar condenserende waterdamp door de kou die vrijkomt uit de LNG. Het brandbare aardgas is hieruit al opgestegen.

FAQ uit/inklappen

Om hoeveel scheepsbewegingen gaat het gemiddeld meer als wij kijken naar de omvang/capaciteit van de te ontwikkelen LNG Break Bulk?

We verwachten dat we in een periode van 10 jaar naar ongeveer 280 schepen per jaar groeien die wij kunnen laden met deze installatie. 

LNG Break Bulk project

FAQ uit/inklappen

Wie zijn de initiatiefnemers van dit project?

Net als bij de ontwikkeling van Gate terminal zijn Vopak en Gasunie de initiatiefnemers. Samen bezitten Vopak en Gasunie 100% van de aandelen in Gate terminal.

FAQ uit/inklappen

Welke belangen hebben Vopak en Gasunie bij een LNG Break Bulk?

Ze zijn beide grootaandeelhouder in Gate terminal en zien een toekomst voor LNG als brandstof voor schepen en zware vrachtwagens.

FAQ uit/inklappen

Wat is de betrokkenheid van Gate terminal hierin?

Gate terminal is als dochteronderneming van Vopak en Gasunie, een grootschalige import- en doorvoerterminal voor aardgas. Op initiatief van Gasunie en Vopak, breidt Gate terminal de dienstverlening nu verder uit met overslag naar distributeurs voor kleinschalig LNG

FAQ uit/inklappen

Wat is het LNG Break Bulk project van Gate terminal?

Het LNG Break Bulk project van Gate terminal, is een overslaginstallatie  waarmee kleinere hoeveelheden vloeibaar aardgas overgepompt kunnen worden naar bunkerschepen en kleinere tankers voor binnenvaart en short sea. Deze kunnen vervolgens schepen die LNG als brandstof gebruiken bevoorraden (dat doen de bunkerschepen) of LNG naar andere gebieden in Noordwest-Europa of naar het binnenland van Europa brengen waar ze industrie of bunkerstations voor binnenvaartschepen bevoorraden.
Daarvoor wordt een nieuwe kade met laadpunt gebouwd voor kleinere tankers en bunkerschepen om kleinschalige distributie (tot circa 20.000 m3 per schip) van vloeibaar aardgas mogelijk te maken. We beginnen eind 2014 met de bouw en in de eerste helft 2016 zal deze in gebruik worden genomen.

FAQ uit/inklappen

Waarom begint Gate terminal aan het LNG Break Bulk project?

Vanaf 2015 gelden er strengere emissie-eisen voor de scheepvaart en ook worden de regels voor vrachtwagens steeds strenger. LNG voldoet als enige fossiele brandstof aan deze milieueisen zonder extra bewerkingen. LNG heeft lagere emissies dan brandstof op basis van aardolie terwijl het nagenoeg geen fijnstof oplevert. LNG is daarom heel goed bruikbaar als brandstof voor vrachtwagens en schepen, vooral in gebieden waar de milieunormen strenger zijn of worden.
Maar die brandstof moet dan wel gedistribueerd worden naar tankstations en bunkerstations. Voor LNG tankwagens die tankstations bevoorraden, heeft Gate terminal al een laadpunt. Deze installatie kan jaarlijks 5.000 tankwagens laden met LNG. Om nu ook schepen te kunnen beladen met LNG, bouwt Gate terminal een afzonderlijke overslaginstallatie. Daar kunnen bunkerschepen en kleinere tankerschepen LNG inladen voor verdere distributie.

FAQ uit/inklappen

Zijn er al LNG Break Bulk terminals in Europa?

Er zijn nog geen Break Bulk terminals in Europa. De verwachting is dat Zeebrugge in 2015 de eerste zal zijn in Europa. Daarna komt die van Gate terminal in Rotterdam.

FAQ uit/inklappen

Waarom is een locatie naast Gate terminal gekozen?

LNG komt binnen bij Gate terminal op de Maasvlakte Rotterdam. Het is daarom het meest efficiënt, in alle opzichten, om direct daarnaast een overslaginstallatie te bouwen.

FAQ uit/inklappen

Wat verandert er op het terrein van Gate terminal?

De nieuwe installatie komt op een nieuw terrein, naast de bestaande Gate terminal, te staan. Op het nieuwe terrein zal  een kademuur worden aangelegd, een insteekhaven worden gegraven en pijpleidingen worden gelegd voor de aansluiting op de bestaande terminal. De LNG wordt dan via deze leidingen getransporteerd uit de tanks naar de nieuwe kade.

FAQ uit/inklappen

Hoe komt de installatie eruit te zien?

 • Maximale lengte schip: App. 160 meter
 • Maximale breedte: 25 meter
 • Maximale diepte (geladen): 7,5 meter
 • Aantal laadarmen: 3
 • Maximale inhoud: 20.000 m3
 • Aantal schepen per jaar: 280 (maximaal, afhankelijk van grootte)
FAQ uit/inklappen

Wanneer is de overslaginstallatie klaar?

Volgens onze planning wordt het in het eerste half jaar 2016 in gebruik genomen.

Waarom LNG?

FAQ uit/inklappen

Wat is LNG?

Liquefied Natural Gas – ofwel LNG – is een heldere, kleurloze vloeistof die ontstaat als aardgas tot -162 graden Celsius wordt afgekoeld. In vloeibare vorm neemt LNG ongeveer 600 keer minder volume in dan gewoon aardgas, waardoor het zeer efficiënt kan worden opgeslagen en getransporteerd. Vooral voor transport over lange afstand is LNG een goed alternatief voor gastransport per pijpleiding.

FAQ uit/inklappen

Wat is de impact van LNG op het milieu?

LNG is vloeibaar gemaakt aardgas; het is dus net als aardgas uit het gasnetwerk de schoonste fossiele brandstof die beschikbaar is. Bij gebruik van LNG als brandstof in kleinschalige toepassingen, zoals transport of voor afgelegen industrie, komt tot 20% minder CO2 vrij dan bij olieproducten, vrijwel geen stikstof, nagenoeg geen fijnstof en het is een volledig zwavelvrije brandstof. Het is een betaalbaar en schoner alternatief voor olieproducten.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om aardgas vloeibaar te maken? Met andere woorden: hoeveel kubieke meter aardgas kost het om honderd kubieke meter aardgas om te zetten in LNG?

Het vloeibaar maken van aardgas is een kwestie van extreme afkoeling, tot ruim 160 graden Celsius onder nul. Dat kost ongeveer 10% van de hoeveelheid aardgas die je vloeibaar maakt. Dus om 100 m3 aardgas vloeibaar te maken, heb je circa 10 m3 aardgas nodig. Deze benodigde aardgas betrek je direct van de bron, wat kostentechnisch voordelig is.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om LNG vloeibaar te houden?

Niets. Als het eenmaal vloeibaar is, hoef je de opslagtanks alleen maar goed te isoleren. Je hoeft LNG in de tank niet extra af te koelen, wel dienen transportleidingen waar LNG door stroomt heel koud te worden gehouden.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om LNG weer gasvormig te maken om het in de motor van en boot of vrachtwagen te gebruiken?

Dat kost geen extra energie. Het LNG wordt in een warmtewisselaar weer gasvormig gemaakt. Zo’n warmtewisselaar is eigenlijk een omgekeerde verwarmingsradiator: de LNG wordt door de radiator (warmtewisselaar) geleid en door het vergroten van het oppervlak neemt het via het metaal warmte uit de omgevingslucht op.

FAQ uit/inklappen

Hoeveel energie kost het om LNG weer gasvormig te maken om het weer in het gasnet te kunnen voeden?

Dat kost bij Gate terminal geen extra energie. De warmte die nodig is om LNG weer op te warmen en gasvormig te laten worden, is restwarmte van bedrijven in de buurt, met name de elektriciteitscentrale van EON. Als Gate terminal deze warmte niet zou gebruiken, zou het in de koelwaterbassins afkoelen aan de buitenlucht.

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de kleinschalige toepassingen van LNG?

Met het LNG Break Bulk project van Gate terminal, komt LNG nu ook beschikbaar:

 • Voor de export vanuit Gate terminal naar kleinere ontvangstterminals, bijvoorbeeld in de Oostzee regio.
 • Als bunkerbrandstof voor zeeschepen en binnenvaartschepen.
 • Als brandstof voor vrachtwagens.
 • Voor bedrijven die geen aansluiting op het gasnet hebben en nu vaak nog olie of propaan gebruiken voor hun energievoorziening.

 

 

FAQ uit/inklappen

Wat zijn de belangrijkste redenen om LNG als transportbrandstof te gaan gebruiken?

 • LNG als brandstof heeft positieve milieu- en gezondheidseffecten. Het gebruik van LNG in plaats van olie-gebaseerde brandstoffen levert een reductie in CO2 emissie op tot 20%, de NOx emissie wordt met bijna 90% gereduceerd en de SO2 emissie verdwijnt volledig.
 • Het gebruik van LNG als brandstof voor gasmotoren is stiller dan bij gebruik van dieselmotoren.
 • Het toenemend gebruik van LNG is belangrijk voor de economische positie van Nederland als ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.
 • Vanaf 2015 worden de normen strenger voor de zwaveluitstoot in de Europese en Amerikaanse kustwateren. Schepen die dan op LNG varen, voldoen in één klap aan deze strengere normen.
FAQ uit/inklappen

Is het gebruik van LNG als brandstof nieuw?

Nee, op dit gebied loopt Europa achter ten opzichte van bijvoorbeeld Azië. Wereldwijd rijden er al 15 miljoen auto’s rond op aardgas, in China en de VS rijden ruim duizenden vrachtwagens op LNG.

FAQ uit/inklappen

Draagt LNG als transportbrandstof ook bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen?

LNG in plaats van olie-gebaseerde brandstof, levert direct een besparing op in emissies. Maar het is nog altijd een fossiele brandstof. Op termijn kan fossiel LNG vervangen worden door LNG uit biomassa die afkomstig is van organische reststromen. Overschakeling op LNG past daarom in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. In de tussentijd is LNG als transportbrandstof een schoner en betaalbaar alternatief voor diesel en stookolie.